tystnad

 

Tystnad
Akryl på duk. 94x64cm
2019

 

 

 © helena johansson